beekAan de noordgrens van het plangebied stroomt de Hoevelakense beek, lokaal ook wel bekend als de Ganzenbeek. Deze beek blijft bestaan. Dat is mede vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk (wonen langs water wordt over het algemeen zeer gewaardeerd). Maar het is vooral vanwege het waterbeheer noodzakelijk.

 

De gemeente Barneveld heeft landschapsarchitect Taken gevraagd om in overleg met het Waterschap Vallei & Eem een inrichtingsplan voor de beekzone te maken. De Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen is betrokken bij dit inrichtingsplan. Het ontwerp doet volledig recht aan de eisen van het Waterschap Vallei & Eem ten aanzien van het beleidsuitgangspunt "vasthouden, infiltreren, afvoeren". Het planontwerp wordt namelijk helemaal afgestemd op de waterhuishouding in de nieuwe woonwijk. Ook wordt rekening gehouden met de situatie stroomopwaarts en stroomafwaarts.

 

In de wijk wordt een wadisysteem toegepast om het hemelwater gedoseerd af te laten vloeien naar de beek. Regenwater dat van daken en bestrating loopt, wordt in de wadi's opgevangen die fungeren als infiltratiebekkens en overtollig water kunnen afvoeren naar de beek. Het wadisysteem is niet nieuw in Voorthuizen en Barneveld; eerder werd het op een andere locatie, met wisselend succes, toegepast. Het systeem dat in Blankensgoed wordt aangelegd, is beproefd en zal voldoen.

 

Naast de technische afstemming van de beekzone op het waterbeheer in de wijk, wordt de beekloop ook landschappelijk meer afgestemd op de toekomstige situatie. De beek 'loopt' iets minder recht – hij zal, met andere woorden, meer "meanderen". Daarbij wordt veel beplanting toegevoegd en worden de oevers minder steil, zodat de beek veel beter kan worden beleefd. Enkele bestaande elementen blijven behouden, zoals de hoge populieren. Een ander belangrijk element dat blijft bestaan, is het wandelpad langs de beek. Daarmee is ook gezegd dat de beekzone straks toegankelijk is voor recreatieve doeleinden. De beek wordt echt een onderdeel van de wijk!

 

Downloads

Inrichtingsplan Beekzone Blankensgoed (PDF, 1 MB)