Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld wil meer weten over het plan en de economische haalbaarheid om de vestiging van Albert Heijn op de huidige lokatie aan de Hoofdstraat in Voorthuizen uit te breiden.
De initiatiefnemers voor dat plan krijgen daar twee maanden de tijd voor. Daarnaast wil het college meer duidelijkheid over de verkeerskundige gevolgen als de vestiging van Albert Heijn aan de Hoofdstraat gevestigd zou blijven.
Mocht blijken, dat het nieuwe plan economisch haalbaar is en dat de verkeerskundige gevolgen beheersbaar zijn, dan komt er een vergelijking tussen het plan in Blankensgoed en dat aan de Hoofdstraat.

Te klein

De huidige Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Voorthuizen is te klein en wil uitbreiden. Dat is op dit moment op de huidige lokatie niet mogelijk. De gemeente Barneveld kijkt daarom, samen met de exploitant van de supermarkt, naar mogelijkheden om Albert Heijn te verplaatsen naar een andere lokatie in Voorthuizen.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben de Ondernemersvereniging Voorthuizen en de eigenaren van de huidige lokatie van de supermarkt twee initiatieven gepresenteerd om de vestiging van Albert Heijn in het centrum van het dorp Voorthuizen te behouden. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd om deze initiatieven nader te bekijken en te beoordelen.

Smidsplein

Het plan om de supermarkt in de huidige Rabobank te vestigen, is volgens het college niet haalbaar omdat het bankgebouw te klein is. Ook levert het plan teveel parkeerplaatsen in, terwijl vanwege de supermarkt er juist behoefte is aan extra parkeerplaatsen.

Parkeergarage

Het plan om de supermarkt op de huidige lokatie aan de Hoofdstraat uit te breiden, voorziet in een uitbreiding tot 1.900 m² (waarvan 1.500 m² winkelvloeroppervlakte). Onder de nieuwe supermarkt wordt een parkeergarage gebouwd voor 80 auto’s. Boven de nieuwe supermarkt worden 10 sociale huurappartementen gerealiseerd. Drie woningen aan de Koninginnelaan worden vervangen door 4 à 5 grondgebonden woningen.
Het college heeft onder meer gekeken of het plan qua stedenbouw past in de omgeving en op welke manier de bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden gegarandeerd. Voor wat betreft dat laatste bestaat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid wat de gevolgen voor de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat zijn, onder andere omdat de in- en uitgang van de parkeergarage aan de Hoofdstraat zijn gepland en daarbij een fiets- en voetgangersstrook kruisen.
Daarnaast is volgens het college geen rekening gehouden met de gevolgen voor de andere winkels die nabij de huidige vestiging van Albert Heijn zijn gevestigd. Ook weet het college niet of het plan al is besproken met de exploitant van Albert Heijn.

Onderbouwing

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de initiatiefnemers van het plan om een financiële onderbouwing te presenteren, waaruit moet blijken dat een marktconforme huurprijs voor de exploitant wordt gevraagd.
Daarnaast willen B en W, dat het (bestemmings)plan economisch uitvoerbaar is en een verkeerskundige uitwerking van de in- en uitgang van de parkeergarage aan de Hoofdstraat en de inrichting van de overige parkeergelegenheden rondom de vestiging van Albert Heijn.

Vergelijking

Het college stelt de raad voor om het opstellen van de Detailhandelsvisie Voorthuizen twee maanden op te schorten totdat duidelijk is of herontwikkeling van de huidige lokatie financieel mogelijk is.
De behandeling van het bestemmingsplan Vlasbekje I wordt ook twee maanden opgeschort, totdat meer duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van het initiatief ‘Hoofdstraat’.
Mocht blijken dat het nieuwe plan economisch haalbaar is en dat de verkeerskundige gevolgen beheersbaar zijn, dan komt er een vergelijking tussen het plan in Blankensgoed en dat aan de Hoofdstraat.

BARNEVELD - De meerderheid van de gemeenteraad gaat niet zomaar akkoord met het voorbereiden van een bestemmingsplan, dat vestiging van Albert Heijn op Blankensgoed mogelijk moet maken.

Het college heeft op basis van onderzoek naar verhuizing van Albert Heijn al een bestemmingswijziging in procedure gebracht om vestiging aan de Rubensstraat mogelijk te maken. "Dat is in strijd met de kaders die de raad gesteld heeft", stelde Dick van Rheenen van Burger Initiatief dinsdagavond vast. De gemeenteraad wilde in meerderheid, dat verhuizing van Albert Heijn mogelijk wordt gemaakt, maar had zich juist níet vastgelegd op een lokatie. Het college heeft bureau Seinpost echter geen mogelijke lokaties latenonderzoeken, maar rechtstreeks aangestuurd op Blankensgoed.

Burger Initiatief heeft daarom vragen gesteld over de handelwijze van het college en wil dat de raad zich eerst daarover uitspreekt voor het proces verder gaat.

Wethouder Gerard van den Hengel stelde, dat de raad zich al uitgesproken heeft, maar alleen VVD en SGP waren dat met hem eens.

ChristenUnie, CDA en Pro'98 ondersteunden het standpunt van Burger Initiatief. "Dat is een meerderheid", constateerde burgemeester Asje van Dijk.

VOORTHUIZEN - De gemeente Barneveld organiseert op woensdag 6 maart een inloopbijeenkomst over het plan om de Noordelijke Rondweg Voorthuizen te realiseren.

De bijeenkomst wordt gehouden tussen 19.30 en 21.00 uur in Dorpshuis 't Trefpunt aan de Roelenengweg. Er is geen programma; inwoners kunnen tussen deze tijdstippen in- en uitlopen.

De Noordelijke Rondweg Voorthuizen is de toekomstige verbinding tussen de Apeldoornsestraat ten oosten van het dorp en de toekomstige provinciale rondweg N303. Het oostelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen wordt door de gemeente Barneveld gerealiseerd en is een belangrijke schakel tussen de bestaande Apeldoornsestraat en de toekomstige rondweg om Voorthuizen.

Het ontwerp van het bestemmingsplan dat de aanleg van het oostelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen mogelijk maakt, ligt van 1 maart tot en met 11 april 2013 ter inzage in het gemeentehuis. Het ontwerp is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.